Välkommen till Svenska musterier

Välkommen till föreningen för alla som älskar svensk must!

Svenska Musterier är en ideell sammanslutning av musterier och mustaktörer som vill lyfta fram musterinäringen som en livsmedelsnäring med djupa rötter i det svenska matkulturarvet och stärka dess profil i Sverige.

Vi vill:

vara ett naturligt nav för kunskaps- och intresseutbyte medlemmarna emellan.

sprida kunskap om musterinäring och dess produkter och tjänster samt

ta tillvara medlemmarnas gemensamma intressen vad gäller marknadsföring och kommunikation.

vara en naturlig talesman när frågor om svenska musterier och frågor med koppling till musterinäringen
behandlas i medier.

verka för att svenska musterier ska kunna konkurrera på lika villkor genom att se till att värna om
musteriernas yrkeskunnande, produktionsprocesser och svenska råvaror.

bevaka politiska processer och lagstiftning med bäring på musterinäringen.